Østre Huketjern sett fra nord

Østre Huketjern var kjentmannspost 1992-94, og posten lå her i nordenden av tjernet «ved stien». Sti er det dårlig med her nå, men ingen tvil om at det er blåmerking. Den umerkede stien som er tegnet inn på kartene går på østsiden av vannet og videre til Djupdalen. Den er tydeligere blåmerket enn «avstikkeren» mot Vestre Huketjern, og er tildels fortsatt synlig i terrenget.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jul 2012

Blåmerket mellom Huketjerna

Av Odd Tore Saugerud

På vei mot nordenden av Østre Huketjern fant vi nokså uventet blåmerking på noen trær, se nær høyre kant av bildet. Sti var det knapt spor etter, og på de seks turkartene vi har over området, det eldste revidert i 1970, var hverken vanlig sti eller blåmerket sti tegnet inn her.

27 Jul 2012

Stupbratt bredd langs Østre Huketjern

Av Odd Tore Saugerud

Stup og skrenter i retning nord/syd er typisk for Østmarka. Vanligvis er utsikten fra disse begrenset siden de er bevokst eller det er høy skog nedenfor, men her mot nordenden av Østre Huketjern er det ganske fri sikt sydover over tjernet.

27 Jul 2012

Vestre Huketjern

Av Odd Tore Saugerud

Lengden av det vestre tjernet er bare ca. 1/3 av det østre, men sett fra syd, dvs. samme retning som bilde nr. 16970, er likheten stor. Avstanden mellom tjernene er da også bare ca. 200 meter.