#1690: Åstad naturreservat

Område: Vestmarka
Moh.: 50 m
Steder i nærheten [ Billingstad Grosetkollen Hvalstad ]

Oversiktskart - Åstad naturreservat

Beskrivelse

Åstad naturreservat ligger i østskråningen av Skaugumsåsen. Det ble opprettet i 1982 og omfatter 161 dekar. Terrenget utgjør en bratt li med ur og stup og et slakt dalføre ned mot Stokkerelva og Åstaddammen. Berggrunnen består i hovedsak av permiske lavabergarter. Vegetasjonen er en mosaikk av edellauvskog, som gråorheggeskog, gråoraskeskog, snelleaskeskog og almlindeskog. Et godt utviklet busksjikt har hegg som dominerende art. Feltsjiktet viser stor variasjon fra våte til tørre vokseplasser, blant annet finnes skavgras, krattfiol, skogstarr, slakkstarr og gulstarr. Den meandrerende elvesletta har store mengder av bregnen strutsevinge og, om våren, tepper av hvitveis. I tillegg finnes spredte forekomster av blåveis og tysbast. Åstaddammen ble anlagt for omkring 100 år siden av eieren av Åstad gård. Den var sentral i det parkanlegget han anla, med spaserveier, badehus og brygge. I dag er dammens størrelse redusert til halvparten av den opprinnelige på grunn av utbygginger av jernbanen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Åstad naturreservat